Відділ фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення

Друк

Склад відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення

тел. (0512)37-00-63


Начальник відділу - Індикова Олена Дмитрівна
Провідний бухгалтер - Москаленко Світлана Василівна
Інженер 2 категорії - Павлов Олександр Михайлович

Начальник відділу  - Індикова О.Д.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, рішеннями і розпорядженнями місцевих органів влади, рішеннями колегій та наказами Держкомархіву, Положенням про Державний архів області, наказами директора та цим Положенням

Основними завданнями відділу є:
1.Забезпечення фінансовими ресурсами і необхідною фінансовою і бухгалтерською документацією планових заходів та робіт, що проводяться архівом.
2. Забезпечення ефективного і економного використання бюджетних асигнувань, матеріальних та трудових ресурсів, виявлення і мобілізація внутрішніх резервів.
3. Організація і ведення бухгалтерського обліку по архіву.
4. Здійснення фінансового планування та зведеної звітності з капітального ремонту приміщень архіву, а також облік фактичних витрат по капіталовкладенню з державного бюджету.
5.Консультування працівників архівних підрозділів підприємств, установ, організацій з профільних відділу питань.
6. Здійснення методичного керівництва іншими державними архівними установами з питань, що належать до компетенції відділу, участь в організації і проведенні заходів по підвищенню кваліфікації архівних працівників.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1. Складає фінансові плани і кошториси на утримання архіву і організує їх затвердження в обласному фінансовому управлінні.
2. Веде бухгалтерський облік всіх операцій архіву, у тому числі фінансових, розрахункових, з обліку заробітної плати, підзвітних сум, розрахунки по податкам, з дебіторами та кредиторами, майна, матеріальних цінностей, грошових, бюджетних і позабюджетних коштів.
3. Доводить нормативні документи з питань, що належать до компетенції відділу, у встановленому порядку до інших державних архівних установ.
4. Забезпечує впровадження в практику роботи архівних установ нових умов господарювання і стимулювання виробничої діяльності.
5. Бере участь у розробці заходів по раціональному, економному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронності державної власності.
6. Готує матеріали з профільних питань для розгляду на засіданнях колегії, інших дорадчих органів архіву.
7. Бере участь у проведенні підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників архіву та інших архівних установ з профільних питань.

Відділ має право:
1.Одержувати від інших підрозділів архіву матеріали, необхідні для виконання своїх функцій.
2.Подавати керівництву архіву пропозиції щодо вдосконалення діяльності архіву з профільних питань.
3.Представляти архів на конференціях, нарадах, семінарах у разі розгляду на них профільних питань.

Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами архіву, а також з іншими архівними установами незалежно від форм власності та підпорядкування, а також має право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.
Відділ очолює начальник, який в установленому порядку призначається на посаду і звільняється з посади директором архіву.
Начальник відділу здійснює керівництво його діяльністю у відповідності з Положенням про головних (старших) бухгалтерів, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і функціональних обов'язків відділу.
Штат відділу визначається штатним розписом архіву в межах граничної чисельності відповідно до завдань та обсягів робіт, що виконує відділ.
Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад директором архіву.
Обов'язки працівників відділу визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються директором архіву.